IKOS samhandlingstavle på kontor

Hvorfor IKOS?

Hvorfor IKOS?

Mange opplever en ubalanse mellom forventninger og krav til helse- og omsorgstjenesten og tilgjengelige ressurser. IKOS digital tavle bidrar til balanse.

Kommunen skal ivareta stadig flere og mer komplekse brukere og pasienter i sykehjem og hjemmetjenesten. Det er begrenset med ansatte, kompetanse og hele stillinger. Ansatte har utfordringer med å holde oversikt over hva som må prioriteres og samarbeide effektivt. Presset bidrar til sykefravær, deltidsarbeid og oppsigelser. Tilgang på kvalifisert personell er begrenset. Kommunen påføres store kostnader på grunn av overliggerdøgn i sykehus. Ansatte forventer at tjenesten digitaliseres, som ellers i samfunnet. De vil levere kvalitet og prøver å få oversikt med beskjedbøker, gule lapper og whiteboards.

Utviklet med kommuner
IKOS er utviklet sammen med kommuner for å sikre nyttig digital prosess- og beslutningsstøtte for brukeroppfølging. Det er lagt til rette for ivaretakelse av nasjonale innsatsområder som Pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24–7», «Tidlig oppdagelse av forverret tilstand», arbeidet med heltidskultur og nasjonale kvalitetsindikatorer.

IKOS statistikk samsvarer med nasjonale kvalitetsindikatorer som kommunene innrapporterer på. Datafangst og rapportering skjer automatisk gjennom daglig bruk av IKOS. Dette er i tråd med Helsedirektoratets «gullstandard» for datafangst og rapportering av kommunale helse- og omsorgsdata (Helsedirektoratet 2013: Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem. Rapport fra arbeidsgruppe for pleie og omsorg). Vi vil at den enkelte avdeling skal ha relevant statistikk på de områdene og parameterne som benyttes i nasjonal statistikk. Dermed kan ledere og ansatte se egen status i en nasjonal sammenheng. IKOS digitale tavle og statistikk gir innsikt i egen tjeneste, resultater og hva man selv kan gjøre i avdelingen for å levere kvalitet på en effektiv måte.

Vil du ta en prat med oss om IKOS? Send inn en melding under!

 

[ninja_form id=’2′]