11.11.2018

Gode prosesser

For å sikre direkte og indirekte gevinster både for kommune, brukere, pårørende og samfunnsgevinst er det viktig med en god forankring og gode prosesser for å sikre en effekt på lang sikt og over tid.

En kommune som ser store muligheter ved innføring av velferdsteknologi for bedre kvalitet i tjenester, bedre utnyttelse av ressurser, økt mestring for brukere og trygghet for brukere og pårørende er Fredrikstad kommune.

Fredrikstad kommune har brukt Sensio velferdsteknologi siden 2015, og målt effekter ved Østsiden Sykehjem. Alle effekter er publisert i Fredrikstad sin Gevinstrealiseringsplan for trygghets- og mestringsteknologi i Fredrikstad kommune.

Østsiden sykehjem

Østsiden er et sykehjem i Fredrikstad for 64 demente brukere, som åpnet 1.juni 2015. Sykehjemmet er den første institusjonen som driftsetter pasientsignalanlegg og velferdsteknologi basert på Fredrikstad kommune sin nye plattform for velferdsteknologi. Plattformen er felles for både brukere i bolig og institusjon.

Økt kvalitet

  • Bruk av pasientsignal på Østsiden sykehjem kan føre til en rekke positive effekter for brukere, pårørende og ansatte:
  • Økt trygghet og mestring for beboere – de kan mestre sin hverdag i større grad
  • Mindre uro og usikkerhet for ansatte og brukere – fordi alarmene kan følges opp på mobilen
  • Redusert bruk av medikamenter – en mulig effekt av mindre uro og usikkerhet
  • Forebygging av fall – fordi beboerne får rask bistand når de reiser seg eller trenger assistanse
  • Redusert omfang av skader ved fall og andre akutte hendelser – fordi brukerne får rask hjelp

Unngåtte kostnader

Velferdsteknologi i sykehjemmet reduserer behovet for tradisjonelle tilsynsrunder, hvor ansatte går innom alle rom til faste tider.

Ansatte utfører tilsyn ut fra faktiske behov som oppstår. Dette gjør at Østsiden sykehjem kan ha minimumsbemanning – 2 ansatte per bogruppe på dag og 2 ansatte per avdeling på natt. Uten velferdsteknologi, måtte Østsiden sykehjem ha minst 1 ansatt per bogruppe på natt, dvs. 8 ansatte på nattevakt istedenfor 6 ansatte i dag. Dette sammenfaller med erfaringstall fra Helsedirektoratet sin rapport «Velferdsteknologi i norske sykehjem og omsorgsboliger: Kartlegging og anbefalinger» – ca. 2,5 ansatte på natt. Det ville vært i tillegg behov for økt bemanning på dag. Et konservativt estimat er 0,5 stilling på dag.

Spart tid

Ulike teknologier knyttet til pasientsignal gjør at ansatte sparer tid på å lete etter brukere innenfor tjenestestedet. At pasientvarsling kan kobles til mobile enheter, gjør også at ansatte sparer tid fordi det ikke lenger er nødvendig at flere løper til pasienten når alarmen utløses. Intervjuer med ansatte viser at det kan spares ca. 0,7 årsverk per år på effektiv håndtering av alarmer og ca. 0,27 årsverk på unngått leting etter brukere.

Ikke-vurderte gevinster – unngåtte fall og skader

Gevinstestimatene tallfester ikke besparelser knyttet til forebygging av fall og redusert omfang av skader ved fall. Disse gevinstene vil realiseres i form av unngåtte korttids- og sykehusopphold og unngått økning i pleiebehovet.