15.09.2021

Personvern og samtykke i forbindelse med implementering og bruk av trygghets- og mestringsteknologi er et viktig tema, og noe som kan løses på ulike måter av kommunen.

En av kommunene som har funnet en god måte å ivareta dette på er Bodø kommune. I webinaret vi holdt om digitalt tilsyn i slutten av august tok vi opp denne tematikken sammen med Bodø kommune. Opptaket kan du kan se her.

Bodø kommune i front med digitalt tilsyn

Anette Skogstad, rådgiver i ForUT i Bodø kommune, forteller at deres arbeid med digitalt tilsyn og personvern/informasjonssikkerhet startet i 2017 i forbindelse med implementering av RoomMate. Bodø kommune har vært en sentral bidragsyter i utviklingen av sensoren og tjenesten. I dag benytter Bodø kommune RoomMate i hjemmetjenesten og på institusjon. De startet utrullingen til hjemmeboende, mye på bakgrunn av at det forenklet samtykke, siden brukerne var samtykkekompetente, dvs. at de kunne samtykke selv.

Bodø kommune har 174 enheter plassert ut blant hjemmeboende, men det er ikke 174 brukere da noen av brukerne krever flere sensorer i flere rom. På institusjon har 81 beboerrom teknologien.

Forankring i personalgruppen

Det Anette presiserer er viktigheten av å jobbe med informasjon til bruker og pårørende, samt forankring i personalgruppen, spesielt for nattevaktene. Nattevaktene har i lange tider utført fysiske tilsyn og er trygge på dette.

Ved overgang til digitale tilsyn er det viktig at man fortsatt sikrer denne tryggheten for personalet, nattevaktene føler ofte at de mister noe av kontrollen ved oppstart av digitalt tilsyn.

Derfor er tett oppfølging i starten viktig. Digitale tilsyn vil bedre natteroen blant pasientene betydelig, så fremt bruken av digitalt tilsyn er behovsprøvd.

Bodø har integrert RoomMate med Gerica gjennom Velferdsteknologisk knutepunkt(VKP) siden 2019. Integrasjon mot VKP bidrar til kvalitetssikring av dokumentasjon. Det betyr at alle hendelsene journalføres i Gerica, letter hverdagen for helsepersonell og gir en helhetlig oversikt over journalen til brukeren.

Å motta helsehjelp gir samtykke

For personer som kan samtykke til digitalt tilsyn selv, er det relativt enkelt. Bodø kommune startet i 2017 med å lage et eget samtykke for bruk av digitalt tilsyn som brukeren skrev under på. Disse skriftlige samtykkene er nå fjernet for de brukerne som har samtykkekompetanse.
Dette på bakgrunn av at kommunen skal yte helsehjelp og behandle helse- og personopplysninger. Når det gjelder behandling av helse- og personopplysninger er dette regulert i Helsepersonelloven og Pasientjournalforskriften. Plikt for dokumentasjon er nedfelt i disse lovene og gir kommunen lov til å behandle disse opplysningene, så lenge det er fordi man skal utøve helsehjelp.

Eksplisitt samtykke er et skriftlig samtykke, men er ikke et krav.
Man må ha samtykke til å yte helsehjelp, og dette kan samtykkes til implisitt. Det betyr at hvis man får et vedtak og mottar helsehjelp uten å motsette seg, har man samtykket implisitt. Det betyr at man ikke trenger et eget samtykke, gitt at pasient/bruker er i stand til å motsette seg.

Verdifullt å involvere Statsforvalter

Digitalt tilsyn kan kategoriseres som inngripende teknologi, mye på grunn av at brukeren ikke gjør en aktiv handling selv, men at det utløses et varsel ved feks at man forlater seng.
Bodø inviterte Statsforvalter og Habiliteringstjenesten på en demonstrasjon av teknologien, og dialog om hvordan dette kan brukes for brukere uten samtykkekompetanse. Statsforvalteren tar den endelige avgjørelsen om teknologien kan tas i bruk eller ikke. Bodø opplevde det som verdifullt å ha med statsforvalteren i hele prosessen.

Involvere pårørende tidlig

Det kan være fordelsmessig å involvere pårørende så tidlig som mulig for å trygge de rundt teknologien kommunen ønsker å ta i bruk. Ved å invitere til forståelse gjennom demonstrasjoner av teknologien kan man ha en åpen dialog om hvordan alt fungerer. Kommunen får da anledning til å svare på spørsmål og gi god opplæring rundt hvordan teknologien fungerer i praksis.

Etiske vurderinger

I alle tilfeller av implementering av ny teknologi er det viktig å gjøre etiske vurderinger. Man får tilgang på informasjon man ikke hadde tilgang på før, og dette må man bruke på rette måte. Når det gjelder RoomMate har den innebygd personvern, og er ikke laget for å kunne overvåke. Hvert tilsyn genererer et journalnotat, som er en sikkerhet.

Men hva er egentlig er mest inngripende? Er det RoomMate som gir et varsel ved en hendelse? Eller 1:1 bemanning eller 2:1 bemanning da man har tilsyn hele tiden og er ikke alene. Institusjonsbeboere har tilsyn x 3 per natt.

Som kommune bør man gjøre noen vurderinger rundt hva som er mest inngripende og se på hva som er best for livet til mennesker i en sårbar situasjon.

Brukerhistorie fra Bodø kommune

Terje(51) føler seg tryggere etter innføring av digitalt tilsyn (anonymisert)

Bruk av RoomMate i Bodø kommune

Terje har en moderat utviklingshemming, uspesifisert cerebral parese, sykdom i nervesystemet og epilepsi. Han får alvorlige epileptiske anfall som innebærer fare for fall og skader. På grunn av dette har han epilepsialarm i sengen, samt at han tidligere mottok fysiske tilsyn hver time på natt.

Terje syntes ikke dette var tilstrekkelig for å ivareta hans behov for trygghet og helsehjelp. Han er ikke alltid selv i stand til å utløse pasientvarslingen når han får anfall. I tillegg hadde alle fysiske tilsynene svært negativ innvirkning på søvnkvaliteten hans. Tjenesteyterne merket også at løsningen ikke var bærekraftig.

På bakgrunn av dette ble Terje og pårørende informert om mulighetene for digitalt tilsyn med RoomMate, noe de mente ville være en god løsning. De konkluderte også med at Terje var kompetent til å gi et informert samtykke slik at tjenesten kunne starte opp.

På oppfordring fra tildelingskontoret laget tjenesten et vedtak til Statsforvalteren i henhold til Pasient-og brukerrettighetsloven kapittel 4A. Det kom beskjed tilbake om at vedtaket ikke var nødvendig med vurderingen av Terje sin samtykkekompetanse som lå til grunn. Statsforvalteren presiserte samtidig at det er viktig at personer med utviklingshemming har de samme rettighetene som andre borgere. RoomMate ble derfor installert sammen med annen velferdsteknologi(pasientvarsling og epilepsialarm). Terje ønsket at alle de fysiske tilsynene på natt ble erstattet av digitale tilsyn slik at han selv kunne stole på teknologien.

Gevinster av digitalt tilsyn

Det har ikke vært noen uheldige hendelser, og Terje føler selv at teknologien gir han både trygghet og nødvendig helsehjelp. Tjenesten opplever at Terje får mer privatliv i hverdagen, tross hans omfattende behov for helsetjenester. Han sover også bedre om nettene, som er viktig for å redusere omfanget av epileptiske anfall.

 

Ønsker din kommune å komme i gang med digitalt tilsyn? Book en rådgivningstime med og vi hjelper deg!