07.09.2021

Hedmark IKT-samarbeidet består av kommunene Hamar, Løten, Stange, Nord-Odal, Sør-Odal, Kongsvinger og Grue. Samlet sett utgjør disse kommunene ca. 22 000 personer innenfor helse, oppvekst, samfunn og administrative stillinger.

Fremtidens omsorgstjeneste

Sensio skal levere en kjerneløsning som forener behovene til de mange forskjellige brukergruppene som er involvert i å skape fremtidens omsorgstjeneste. I dag fremstår velferdsteknologi eller IT til bruk i omsorgssektoren ofte som meget forvirrende og lite helhetlig (slik ny teknologi i tidligfase ofte gjør). Sensio har i forbindelse med denne anskaffelsesprosessen dannet et klart bilde av hvordan en kjerneløsning bør se ut. Samtidig som vi er ydmyke på at dette målbildet i seg selv vil oppdateres løpende etter hvert som både de tekniske mulighetene og behovene endrer seg. 

Tilbudt kjerneløsning er en plattform som vil være i kontinuerlig utvikling de neste 10 årene, forvaltet av det største dedikerte fagmiljøet for kommunal helse- og omsorgsteknologi i Norge i dag. All videreutvikling skjer gjennom dyp og kontinuerlig brukerdialog.

Koalisjon med ledende selskaper

I forbindelse med dette anbudet har Sensio gått i koalisjon med flere av de ledende selskapene innenfor e-helse og det velferdsteknologiske området i dag. Dette for å kunne tilby et enda bredere spekter av funksjonalitet og tjenester som utgjør meningsfulle påbygg til kjerneløsningen. Dette er blant annet medisinsk fjernoppfølging fra Dignio og Nyby plattform for ressurssamarbeid med frivillige.
Samlet sett har selskapene som inngår i denne leveransen godt over 100 fulltidsutviklere i Norge, og dette tallet øker raskt i takt med at behovene nå utvikler seg. Sammen vil vi kunne levere tilpassede løsninger i en integrert dataflyt, og en god sømløs brukeropplevelse for de ulike aktørene involvert i å levere dagens og morgensdagens omsorgstjeneste.

En grunnleggende åpen plattform

Kjerneløsningen gir kommunene frihet til å velge det beste utstyret basert på brukerens behov. Løsningen er tuftet på bruk av åpne API og grensesnitt, samt nasjonale og internasjonale anbefalinger og standarder for system innen e-helseområdet. Gode integrasjonsmuligheter og Partner API gjør det enkelt for 3. parts løsninger å koble seg til.
Sensio mener en åpenhet med hensyn til å kunne bruke stadig nye og bedre sensorprodukter er en forutsetning for å kunne levere kvalitet over tid. Det er viktig for våre kunder at man ikke bindes til en spesifikk teknologi, men får mulighet til å ta i bruk nye gode løsninger etter hvert som de utvikles i markedet. 

Meningsfullt økosystem

I leveransen til Hedmark IKT-samarbeidet tar vi også et utvidet ansvar for å sikre at helheten er ivaretatt, og at alle løsninger oppleves som et meningsfullt økosystem. Kjerneløsningen leveres med integrerte og helhetlige brukergrensesnitt for sentrale aktører i omsorgstjenesten:

  • Sensio Pocket og IKOS digitale samhandlingstavler for ansatte i tjenesten
  • Sensio Familie for pårørende/nærstående og frivillige
  • Sensio Pluss for tjenestemottaker og
  • Sensio Velferdsportalen for superbrukere og teknikere

Gjennomtenkte integrasjoner mellom relevante 3. parts systemer og fagapplikasjoner, sikrer god informasjonsflyt og reduserer behov for dobbeltregistreringer. Kjerneløsningen leveres også med en komplett datavarehusløsning som sikrer tilgang på data og historikk, og danner grunnlag for fremtidig datautveksling med smart city konsepter, maskinlæring og mulighet for skreddersydd BI-rapportering.

Sju kommuner i førersetet

– Med Sensio får vi en veletablert leverandør med lang erfaring i markedet, og en løsning som fungerer godt opp imot de mål og krav vi stilte i anskaffelsen. Sensio presenterte også interessante framtidstanker som stemmer godt overens med våre visjoner og utviklingsønsker. Vi ser fram til å gå inn i et samarbeid om implementering, drift og videreutvikling, sier Trond Nordseth, prosjektleder for anskaffelsen i Hedmark IKT-samarbeidet.

– Ved at Hedmark IKT-samarbeidet inngår avtale med Sensio om å levere deres kjerneløsning har man i kraft av dette satt seg i førersetet for å kunne drive et av de fremste selskapene på området fremover og være med og definere standardløsningene for dette segmentet, sier Johan Anstensrud, Daglig Leder i Sensio.

Lærerikt anbud

– Det har vært utrolig spennende og lærerikt for oss i Sensio å jobbe med dette anbudet, og nå ser vi frem til et godt samarbeid med kommunene i Hedmark IKT-samarbeidet. Vi opplever at det er stadig flere som skisserer tilsvarende behov og målbilde, og vi gleder oss til å videreutvikle kjerneløsningen sammen med noen av Norges mest fremoverlente kommuner, forteller Christina Mørch Andersen, anbudsansvarlig i Sensio.

Løsningen skal leveres høsten 2021 og avtalen gjelder for 5 år. Avtalen fornyes deretter automatisk for 1 år om gangen.

Ønsker du å vite mer om kjerneløsningen vår? Ta kontakt!